ANEXA 9a - LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE

Anexa nr. 1 la Legea Nr. 311 din 4 decembrie 2015

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a depozitelor bancare

 

1.Depozite ale unei instituții de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2);

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz;

4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 dinRegulamentul (UE) nr. 575/2013;

5. Depozite ale firmelor de investiţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor;

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital;

9. Depozite ale fondurilor de pensii;

10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale;

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.